Aktualności

Podpisanie Listu Intencyjnego

W poniedziałek 5 marca na Politechnice Warszawskiej został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Przemysłu Obronnego. Sygnatariuszami porozumienia są Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna i Bumar sp. z o.o. oraz Bumar Żołnierz i Bumar Elektronika. 

Inicjatywa  ta ma umożliwić min. powstawanie wspólnych laboratoriów uczelniano-przemysłowych. Została ona zainicjowana przez Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez rektorów PW i WAT oraz prezesów z grupy Bumar odbyło się w  sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Prace naukowe realizowane w naszym kraju cechuje brak powiązania z przemysłem. Niewielka jest  ilość wdrożeń i innowacji opracowywanych na potrzeby gospodarki. Problem ten jest szeroko omawiany nie został ciągle rozwiązany. Przemysł zbrojeniowy pozostaje w dużej części w polskich rękach. Są to duże firmy państwowe z grupą BUMAR jako największym podmiotem i mniejsze prywatne. Stąd bardzo potrzebne jest mu wsparcie ze strony krajowego potencjału naukowego. Tylko w ten sposób można wprowadzić doń nowoczesne technologie. Nigdzie na świecie przemysł obronny nie jest w stanie bazować na rozwiązaniach technologicznych kupowanych z zagranicy.

Jako rozwiązanie współpracy nauki z przemysłem widzimy powołanie laboratoriów uczelniano-przemysłowych będących wspólnymi przedsięwzięciami wyższych uczelni technicznych oraz zakładów przemysłowych. Prace badawcze i rozwojowe będą w nich wykonywane przez pracowników i doktorantów uczelni wraz z konstruktorami z zakładów produkcyjnych. Ośrodki takie będą umieszczone na terenie przedsiębiorstw. Myśl i wiedza naukowa zbiegnie się tam z praktyką inżynierów i oceną szans komercyjnych uzyskanych wyników przez zarządy firm. Powstające w takich ośrodkach technologie nie będą trafiały na przysłowiową półkę ponieważ będą opracowywane pod rzeczywiste potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa partycypującego w tego typu ośrodku.

W 2011 roku na Politechnice Warszawskiej powstało Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa obecnie zrzeszające zespoły badawcze z piętnastu wydziałów Politechniki. Przy wsparciu władz Uczelni, Centrum wystąpiło z inicjatywą utworzenia laboratoriów uczelniano-przemysłowych. Pomysł ten spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony grupy Bumar i Wojskowej Akademii Technicznej. Postanowiono też rozszerzyć tę inicjatywę i utworzyć Klaster Przemysłu Obronnego. 

Po rozmowach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Ministerstwie Gospodarki widzimy akceptację dla działań mających zwiększyć związki Politechniki z krajowym przemysłem obronnym. Rozwój tej inicjatywy zapewni wzrost poziomu finansowania badań naukowych i prac rozwojowych na Politechnice. Na prace nad nowymi technologiami przeznaczone są wydzielone fundusze w NCBiR jak też środki pozostające w gestii ministerstw. Przede wszystkim jednak współpraca z przemysłem zapewni komercyjny sukces prowadzonych prac i zapewni niezależne od funduszy państwowych finansowanie rozwoju badań na naszej Uczelni.

(C) CBOiB 2011. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons